Råvaror av återvunnet material

När det gäller avfallshantering så är den tveklöst bästa miljöåtgärden att se till att avfall inte uppstår. När det inte är möjligt är det viktigt att se till att materialet tas tillvara på bästa sätt. Antingen genom att återvinnas som nya produkter eller att ta tillvara på energivärdet. Denna prioriteringsordning kallas avfallstrappan eller avfallshierarkin, och innebär att varje trappsteg uppåt är en miljöförbättrande åtgärd. I botten på avfallstrappan ligger deponi som innebär att avfallet läggs på ett avfallsupplag och sedan täcks över. Deponering är fortfarande den vanligaste behandlingsformen i Europa.
 

Insamling och behandling av avfall

Vår verksamhet omfattar avfallsförbränning med energiproduktion, deponering, mellanlagring, sortering, förbehandling av olika avfallsslag samt insamling och transport av hushållsavfall inom Halmstad kommun. Vi har fem återvinningscentraler varav två i Halmstads tätort. Våra återvinningscentraler är bland de modernaste i landet för att göra det enkelt för Halmstads invånare att återvinna sitt avfall.

När vi behandlar avfallet sorterar vi det enligt följande struktur:
- Sortering för miljön
- Farligt och miljöstörande avfall hålls avskilt från övrigt avfall och tas om hand separat på ett säkert och miljöriktigt sätt. Detta för att förhindra att farliga ämnen släpps ut till luft och vatten. 
 

Sortering för marknaden

Produkter och material som det finns en fungerande återvinningsmarknad för, sorteras ut för materialåtervinning. Detta för att spara på jordens resurser.
Sortering för behandling
Här sorteras avfallet efter den behandlingsform som används. Detta för att säkerställa att behandlingen sker på ett miljövänligt och effektivt sätt.
Detta är själva grundprincipen vid sortering av avfall. Sedan finns det också specifika behandlingsmetoder för olika sorters avfall.
 

Energiåtervinning av avfall

I Sverige är vi duktiga på att ta tillvara på vårt avfall, deponering av organiskt och övrigt brännbart avfall är nästan helt avskaffat och över 97 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning och energiåtervinning. I Halmstad går det material som inte materialåtervinns, till högkvalitativ energiåtervinning genom produktion av värme och el på Kristinehedsverket. Varje år tar HEM tillvara på cirka 180 000 ton avfall från företag och privatpersoner genom energiåtervinning. 
 

Import av avfallsbränsle

Ur ett klimatperspektiv är det viktigare att arbeta för en fortsatt europeisk deponiavveckling än att klättra vidare i avfallstrappan i Sverige. Genom att importera delar av detta avfall för energin minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Reduktionen blir stor även om importen medför transportsträckor. För varje ton avfall som importeras och energiåtervinns undviks mer än 600 kg fossil koldioxid (CO2-ekvivalenter).
Kvalitetskraven är höga när det gäller importerat avfallsbränsle, både vad gäller behandlingen i ursprungslandet (där allt oönskat sorteras ut) samt hur det transporteras. När allt återvinningsbart material och matavfall är utsorterat består bränslet av icke-återvinningsbart papper, plast, trä och textilier som packas för en säker transport.
 

Återvunnen energi

Fjärrvärme är ett smart, enkelt och miljöanpassat sätt att värma upp fastigheter. Det är en prisvärd energikälla som ger ett behagligt inomhusklimat utan att vare sig bullra eller lukta. Fjärrvärmen i Halmstad kommer främst från energi som annars skulle gått till spillo. Vi på HEM använder nämligen till allra största del avfall och spillvärme från industrin som bränsle.

Råvaror av återvunnet material


När det gäller avfallshantering så är den tveklöst bästa miljöåtgärden att se till att avfall inte uppstår. När det inte är möjligt är det viktigt att se till att materialet tas tillvara på bästa sätt. Antingen genom att återvinnas som nya produkter eller att ta tillvara på energivärdet. Denna prioriteringsordning kallas avfallstrappan eller avfallshierarkin, och innebär att varje trappsteg uppåt är en miljöförbättrande åtgärd. I botten på avfallstrappan ligger deponi som innebär att avfallet läggs på ett avfallsupplag och sedan täcks över. Deponering är fortfarande den vanligaste behandlingsformen i Europa.

Insamling och behandling av avfall

Vår verksamhet omfattar avfallsförbränning med energiproduktion, deponering, mellanlagring, sortering, förbehandling av olika avfallsslag samt insamling och transport av hushållsavfall inom Halmstad kommun. Vi har fem återvinningscentraler varav två i Halmstads tätort. Våra återvinningscentraler är bland de modernaste i landet för att göra det enkelt för Halmstads invånare att återvinna sitt avfall.

När vi behandlar avfallet sorterar vi det enligt följande struktur:
- Sortering för miljön
- Farligt och miljöstörande avfall hålls avskilt från övrigt avfall och tas om hand separat på ett säkert och miljöriktigt sätt. Detta för att förhindra att farliga ämnen släpps ut till luft och vatten.

Sortering för marknaden

Produkter och material som det finns en fungerande återvinningsmarknad för, sorteras ut för materialåtervinning. Detta för att spara på jordens resurser.
Sortering för behandling
Här sorteras avfallet efter den behandlingsform som används. Detta för att säkerställa att behandlingen sker på ett miljövänligt och effektivt sätt.
Detta är själva grundprincipen vid sortering av avfall. Sedan finns det också specifika behandlingsmetoder för olika sorters avfall.

Energiåtervinning av avfall

I Sverige är vi duktiga på att ta tillvara på vårt avfall, deponering av organiskt och övrigt brännbart avfall är nästan helt avskaffat och över 97 procent av hushållsavfallet går till materialåtervinning och energiåtervinning. I Halmstad går det material som inte materialåtervinns, till högkvalitativ energiåtervinning genom produktion av värme och el på Kristinehedsverket. Varje år tar HEM tillvara på cirka 180 000 ton avfall från företag och privatpersoner genom energiåtervinning.

Import av avfallsbränsle

Ur ett klimatperspektiv är det viktigare att arbeta för en fortsatt europeisk deponiavveckling än att klättra vidare i avfallstrappan i Sverige. Genom att importera delar av detta avfall för energin minskar utsläppen av klimatpåverkande gaser. Reduktionen blir stor även om importen medför transportsträckor. För varje ton avfall som importeras och energiåtervinns undviks mer än 600 kg fossil koldioxid (CO2-ekvivalenter).
Kvalitetskraven är höga när det gäller importerat avfallsbränsle, både vad gäller behandlingen i ursprungslandet (där allt oönskat sorteras ut) samt hur det transporteras. När allt återvinningsbart material och matavfall är utsorterat består bränslet av icke-återvinningsbart papper, plast, trä och textilier som packas för en säker transport.

Återvunnen energi

Fjärrvärme är ett smart, enkelt och miljöanpassat sätt att värma upp fastigheter. Det är en prisvärd energikälla som ger ett behagligt inomhusklimat utan att vare sig bullra eller lukta. Fjärrvärmen i Halmstad kommer främst från energi som annars skulle gått till spillo. Vi på HEM använder nämligen till allra största del avfall och spillvärme från industrin som bränsle.