Ett aktivt hållbarhetstänk

HEM strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare och vi har idag en god kompetens för nuvarande uppdrag. 

Ett av HEM:s baskrav är att upprätthålla en god arbetsmiljö så att vi säkrar personalens liv och hälsa. Genom regelbundna mätningar och uppföljningar av såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön följer vi upp att våra medarbetare trivs och mår bra samt inte riskerar att skada sig på arbetet. HEM arbetar aktivt för att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna bl.a. genom tydlig intern information, hälso- och friskvårdssatsningar samt ökad jämställdhet.

En av våra utmaningar ligger inom informationsförsörjning, där vi kontinuerligt arbetar med att höja nivån på vårt säkerhetsmedvetande. Detta blir allt viktigare allt eftersom vi ökar graden av digitalisering av våra rutiner och kontaktytor mot kunderna. Detta sker genom t.ex. behörighetshantering och genom kompetensutveckling av anställda.

HEM arbetar aktivt med arbetsmiljö, kompetensutveckling, ledarskapsprogram samt olika medarbetarforum och interna utbildningar. Vi lägger stor vikt vid att alla medarbetare ska ha en kompetens inom miljö och all personal genomgår en miljöutbildning. För speciella yrkesgrupper, som exempelvis eco-driving för alla som kör över 1500 mil per år i tjänsten, erbjuds fördjupande utbildningar.