Alla företag bidrar till utsläpp av växthusgaser. Det är ett faktum. För oavsett vilka produkter som tillverkas och säljs använder företagen elenergi, råvaror, transporter och annat som påverkar klimatet.

Mån måste sammanhanget

Ett energiföretag som HEM står, trots ett aktivt miljöarbete, dessutom för en relativt stor miljöpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Ett energiföretag som HEM står, trots ett aktivt miljöarbete, dessutom för en relativt stor miljöpåverkan jämfört med många andra verksamheter. Som med mycket annat omkring oss måste man även i klimatfrågor se till hela sammanhanget för att få fram den totala bilden.

Att HEM totalt sett hjälpt till att minska utsläppen, trots sin påverkan på miljön, beror på att klimatbokslutet tar hänsyn till hur HEM:s verksamhet påverkar omvärlden i stort.

Vi hjälper till att undvika

Det är så att nyttigheter som vi på HEM producerar och erbjuder (värme, el och avfallsbehandling) kommer att efterfrågas oavsett om vi finns eller inte. Genom att ersätta våra produkter och tjänster med andra alternativ (som många gånger är sämre ur klimathänsyn) blir totaleffekten att klimatpåverkan ökar. Den klimatpåverkan HEM:s verksamhet hjälper till att undvika År 2017 uppgick den siffran till 170 200 ton CO2e (koldioxidekvivalenter).

Klimatbokslutet i sin helhet samt jämförelsetal hittar du nedan:

Klimatbokslut 2017 Rapport
Klimatbokslut 2017 Jämförelsetal