Ett HEM ditt HEM

För oss är Halmstad inte bara en plats där vår verksamhet är förlagd. För oss är Halmstad vårt hem. Det är här majoriteten av personalen bor. Det är här merparten av våra kunder bor. Och det är här vi har vårt hjärta. Därför vill vi ge tillbaka inom alla områden vi kan. 


Växtvärket

I januari 2017 öppnades Hallands första kunskapscenter Växtvärket för skolorna i Halmstads, Laholms och Hylte kommun. Växtvärket, inrymt i Örjanskolans gamla idrottshall, är ett samarbetsprojekt mellan kommunala bolag, kommunen och näringslivet där HEM varit initiativtagare och projektledare. Tillsammans driver och utvecklar samarbetsparterna Växtvärket med målet att lära barn och ungdomar att ta ansvar för miljön och sin omgivning genom kunskap och aktiva val.

Målet för 2017, att möta 1000 elever i årskurserna 1-9, överstegs med råge då besökarantalet nådde fantastiska 2846. Växtvärket stod även värd för många externa besökare under året, bland annat besökarna till Världsmiljödagen i Halmstad, olika politiska partigrupper, Sveriges Ingenjörer, Hemslöjdsföreningen samt en mängd olika nätverksträffar.  En rad aktiviteter arrangerades på plats som Skräpplockardagar och heldagar tillsammans med Naturskolan då gästande elever både kunde aktivera sig i utställningen och plantera egna fröer för att följa kretsloppet från jord till bord. Under hösten anordnades sex stycken workshops med Hemslöjdsföreningen med fokus på återbruk. 

Växtvärket har blivit ett uppskattat inslag i Halmstads skolundervisning och återkopplingen från skolorna har varit mycket positiv. Konceptet har nu spridit sig och under hösten kom förfrågan från Falkenbergs- och Varbergs kommuner om möjliga samarbeten inom projektet under 2018.


Nya generationens fjärrvärme

Halmstad växer så att det knakar befolkningsmässigt och behovet av nya bostäder är stort. Byggprojekten i kommunen är många och ambitionen att bygga hållbart har nu resulterat i projektet Ranagård, en hållbar stadsdel som ska uppfylla många av viljeyttringarna i kommunens energiplan.

För att nå ambitionerna har en rad kommunala förvaltningar samt bolaget Halmstads Energi och Miljö involverats i planeringen. Tillsammans har man hittat nya grepp för ökad hållbarhet. Genom ett samarbete mellan HEM och Högskolan i Halmstad, som sitter på världsledande forskning inom

fjärrvärmeutveckling, kring fjärde generationens fjärrvärme skapas också möjligheter för de boende att själva ansluta lågvärdiga energikällor. Lågtempererad fjärrvärme har också fördelen att den ger mindre energiförluster, att lågvärdig värmeenergi kan användas och att risken för skållning vid arbete eller läckage minskar.


Tullkammarkajen

Behovet av bostäder skapar nya samarbetsformer över gränserna. I kommunens översiktsplan lyfts området Tullkammarkajen som ett utbyggnadsområde för blandad bebyggelse med primärt bostäder. Ambitionen är att området ska genomsyras av långsiktig hållbarhet inom såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Halmstads Energi och Miljö, Laholmsbuktens VA och Teknik- och Fritidsförvaltningen har inlett ett samverkansprojekt för att hitta långsiktigt hållbara och nytänkande idéer för infrastrukturen i området och för att bidra till kommunens vision för Tullkammarkajen. Tillsammans med andra intressenter ska man konkretisera ambitioner och utvecklingsmöjligheter för Tullkammarkajen och förse samhällsbyggnadskontoret och beslutsfattare med nya, realistiska och ekonomiskt underbyggda hållbara lösningar inom de områden samarbetsparterna är verksamma.

Till dags dato har projektet resulterat i att de tre samarbetspartnerna har presenterat lösningar inom områdena: ”Hållbara transporter”, ”Kulvertlösning för ledningsbunden infrastruktur” och ”Hållbara VA- lösningar”.