Etik & moral

En förutsättning för att våra kunder och andra i vår omgivning ska ha förtroende för HEM och det vi gör är att vi utför vårt arbete med omdöme, att vi följer gällande lagar och att vi har en god etik som präglar vårt agerande och vårt förhållningssätt. 

Att få en organisation att agera utifrån företagets värderingar kräver mycket arbete. Ett arbete som börjar med en insikt om vad värderingar är, hur de tagits fram och vilken nytta de har för mig som medarbetare och för företaget. Vi arbetar därför aktivt för att våra värderingar ska genomsyra hela organisationen och vara vårt förhållningssätt och styra vårt agerande. När det gäller vissa områden,  t. ex mottagning av gåvor, har vi också tydliga riktlinjer som stöd för att agera rätt i olika situationer. 

Vi arbetar hela tiden aktivt på olika sätt med vår arbetsmiljö, kompetensutveckling, ledarskapsprogram samt olika medarbetarforum och interna utbildningar. Den psykosociala arbetsmiljön undersöks dels genom psykosociala riskanalyser men även vid NMI (Nöjd Medarbetarindex) -utvärdering och dess handlingsplaner samt medarbetarsamtal. Vår diskriminerings- och jämställdhetsplan är det verktyg vi använder för att utveckla jämställdhetsarbetet och motverka diskriminering.  

 De funktioner som främst berörs av affärsetiska risker som korruption och bestickning får riktad information och utbildning om HEM:s affärsetiska riktlinjer.