Vi engagerar oss

Ett företags verksamhet påverkar samhället och samhällets välmående påverkar företagets möjlighet till framgång. Därför är vårt engagemang i lokalsamhället en strategisk fråga. Vårt samhällsengagemang syftar till att bidra till en positiv samhällsutveckling genom finansiellt stöd till välgörande ändamål, egna aktiviteter samt genom sponsringsåtaganden.

Håll Sverige Rent

Skräp och nedskräpning är ett samhällsproblem som skadar miljön och invånarnas känsla av trygghet och trivsel samt leder till en ond cirkel av ytterligare nedskräpning med efterföljande normförskjutning av hur vi värderar vår närmiljö. 

För att uppmärksamma kommunens skolbarn på vikten av att hålla rent arrangerar HEM sedan flera år skräpplockardagar. Så också under 2017 då man tillsammans med Naturskolan i Halmstad engagerade skolbarn i ”Vi Håller Rent ”, ett arrangemang under Håll Sverige Rent.  Arrangemanget är landets största skräpplockaraktivitet och engagerar varje år hundratusentals skolbarn i alla åldrar samt även en del föreningar och privatpersoner.

HEM står för planering, information till skolorna om kampanjen och anmälan, distribution av städmaterial samt ombesörjer hämtning av upplockat avfall efter avslutat engagemang. I år uppmanades 6104 Halmstadelever att gå ut och samla skräp. 150 av skolbarnen anslöt sig till avslutningseventet på Växtvärket där alla efter städningen umgicks och grillade korv. Trots att färre elever än tidigare år deltog blev arrangemanget i Halmstad uppskattat. Ambitionen för 2018 är att locka fler skolor att delta.

Samarbeten som utvecklar Halmstad

Vi vill bidra till utvecklingen av näringslivet i Halmstad och till att göra kommunen mer attraktiv. Det gör vi bland annat genom att prioritera lokala leverantörer om det är möjligt. Genom samarbeten med lokala organisationer och myndigheter bidrar vi också till att stärka näringslivet i kommunen. Vi samarbetar till exempel med Högskolan i Halmstad genom att stötta enskilda professurer, examensarbeten och genom gemensamma projekt. Med kommunen, övriga kommunala bolag och flera aktörer i Halmstads näringsliv. Dessutom engagerar vi oss i en rad organisationer och nätverk som arbetar med relevanta frågor inom samhälle, näringsliv, ekonomi, miljö och hållbar utveckling såsom Energi och Miljöcentrum i Halland, Avfall Sverige, Energiföretagen i Sverige med flera.


Språkvänner

Som en del av Halmstad vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. När den stora flyktingvågen kom till Sverige 2015 frågade vi oss hur vi skulle kunna bidra för att underlätta för de nyanlända och få dem delaktiga i samhället. En stor och viktig del för integration är språket. Tillsammans med Röda Korset erbjuder vi därför all personal möjligheten att bli språkvänner på arbetstid. 

En meningsfull fritid för barn och unga

Varje år sponsrar HEM olika föreningar, förbund eller initiativ som riktar sig mot barn och unga. Det kan handla om idrott, kultur eller andra goda samhällsaktiviteter som skapar en meningsfull fritid för våra barn- och ungdomar.

Pride

För oss på HEM är rollen som huvudsponsor för Pride en viktig markering och ett sätt att visa bolagets värdegrunder. På HEM anser vi att alla människor är lika mycket värda. Därför arbetar vi för att både anställda och kunder ska kunna känna sig trygga, oavsett ursprung, etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning eller annan avvikelse från den så kallade "normen". I vårt engagemang i Halmstads Pride tar vi aktivt ställning för lika villkor för alla Halmstadbor.