Avfall och omhändertagande

Det avfall som uppstår i vår verksamhet är dels hushållsavfall och dels verksamhetsavfall. Hushållsavfallet från våra arbetsplatser källsorteras och återvinns i största utsträckning. 

Verksamhetsavfallet som uppstår är framförallt bottenaska, flygaska och gips från förbränningen av avfall. På Kristinehedsverket tar vi emot och förbränner cirka 180 000 ton avfall som blir fjärrvärme och el till våra kunder. Förbränningen resulterade 2017 också i 30 000 ton bottenaska, 3500 ton flygaska och 750 ton gips. 

Bottenaskan (slaggen) genomgår sortering och både de magnetiska och de icke-magnetiska metallerna sorteras ut och återvinns. Den största delen av den sorterade bottenaskan utgörs av slaggrus som sedan används i anläggningsarbeten. Flygaskan består till största delen av kol och kalk. Den skickas till Norge där det på ön Langöya används för neutralisering av förorenad svavelsyra. I processen uppstår en slutprodukt som används för att skapa ett rekreationsområde av ett gammalt kalkbrott. Gipset deponeras på Skedaladeponin.